Трябва ли да се притеснявате за нарастващия баланс на ФЕД? | igold

Трябва ли да се притеснявате за нарастващия баланс на ФЕД?

Трябва ли да се притеснявате за нарастващия баланс на ФЕД?

В отговор на финансовия и икономически срив, причинен от пандемията COVID-19, Федералният резерв използва различни инструменти за насърчаване на безпроблемното функциониране на финансовите пазари и притока на кредити към домакинствата и бизнеса. В този пост ще разгледам последиците от тези действия за баланса на Федералния резерв и какви рискове могат да възникнат в бъдеще.


Графиката показва разпределението на активите в баланса на Федералния резерв. Към 18 юни, според последните налични данни, общите активи възлизат на около 7,1 трилиона долара. От края на февруари активите на централната банка нараснаха с 3 трилиона долара, което е увеличение със 72% (в момента балансът е приблизително 33% от номиналния брутен вътрешен продукт (БВП) на Съединените щати в сравнение с началото на годината, когато възлизаше на около 19%).

Графика - нарастващият баланс на Федералния резерв

По-голямата част от това увеличение, около 2 трилиона долара, се дължи на покупки на държавни ценни книжа, най-вече с падеж над една година. Други два важни компонента, макар и много по-малко, допринасящи за растежа на активите, бяха покупките на обезпечени с ипотеки ценни книжа (MBS) и суап линии с други централни банки, при приблизително 450 милиарда долара всяка. Неизплатените споразумения за обратно изкупуване РЕПО достигнаха максимална стойност 442 милиарда долара в средата на март. Към 18 юни РЕПО сделките паднаха до 120 милиарда долара на фона на значително увеличение на резервите в системата и подобрените условия за финансиране. ФЕД понижи лихвения процент, по който отпуска заеми на банки, с 1,5% и удължи сроковете за заем до 90 дни. Общите заеми достигнаха около 51 милиарда долара в края на март и оттогава паднаха до около 10 милиарда долара.

ФЕД предостави допълнително още 11 програми за спешно кредитиране в две категории: стабилизиране на краткосрочните пазари за финансиране и предоставяне на директна кредитна подкрепа за фирми и домакинства .

За да помогне за стабилизирането на краткосрочните пазари за финансиране, Федералният резерв създаде различни механизми:

  1. ФЕД купува търговски книжа, като по същество дава директни заеми на корпорации за срок до три месеца.
  2. Централната банка въведе механизъм, чрез който помогна на Фондовете на Паричния Пазар MMFs, които бяха изправени пред сериозен отлив на средства.
  3. В допълнение, те създадоха и механизъм за Първичните Дилъри, който предоставя заеми на дилъри на ценни книжа срещу широк спектър от обезпечения.

За по-прякото подпомагане на притока на кредити към домакинствата, бизнеса и държавните и местните власти, Федералният резерв създаде редица съоръжения:

  1. ФЕД създаде две нови средства за подкрепа на американските корпорации. Единият заема директно на корпорациите чрез закупуване на нови емисии облигации, а другият купува съществуващи корпоративни облигации, както и борсово търгувани фондове ETF (двете средства позволяват на банката да придобие корпоративен дълг на стойност 750 милиарда долара).
  2. Банката стартира няколко програми за кредитиране на малки и средни предприятия, заедно с други програми, които все още са в процес на изясняване, общата им стойност възлиза на над 1,2 трилиона долара.
  3. Сметката нараства допълнително със създаването на програма, която подпомага кредита към домакинства, включително нови студентски заеми, кредити за автомобили, кредитни карти и други в размер на 100 милиарда долара.
  4. Фед също така ще предостави до 500 милиарда долара на правителствени организации в замяна на разписки, обвързани с бъдещи данъчни приходи.

Банката заяви ,че ще продължи да купува държавни ценни книжа при темпове от 80 милиарда долара и ипотечни ценни книжа от поне 40 милиарда долара на месец . Наред с потенциала на новите програми, които са в процес на внедряване и разширяване, балансът на ФЕД може лесно да достигне и надхвърли 10 трилиона долара в близко бъдеще .

Какви рискове крие политиката на баланса?

Всички програми за спешно кредитиране, стартирани от ФЕД, в основата си съдържат финансиране, предоставено от Министерството на финансите, и допълнителен мултиплициращ ефект, създаден от ФЕД. (По този начин база от 450 милиарда долара се превръща в 4,5 трилиона долара нов заем, готов да влезе в реалната икономика.) При QE се очакваше, че спадът в дългосрочните лихвени проценти (следователно по-ниски заеми за бизнеса и домакинствата) заедно с „ ефекта на богатството“ (произтичащ от растежа на финансовите активи, който би трябвало да доведе до по-голямо доверие сред потребителите и оттам до по-голямо потребление) ще прехвърли някаква част към реалната икономика. За разлика от покупките на активи чрез QE, чиято парична трансмисия беше насочена към финансовите пазари и не доведе до съществен ръст на цените. В момента новосъздадените пари имат много по-директен канал към реалната икономика. Голяма част от парите отиват за плащането на заплати, наеми, стока и т.н . Или в момента сме по-близо до варианта „QE за хората“ (хеликоптерни пари) с риск от възможна бъдеща инфлация. Разбира се, важно условие би било новите механизми да започнат бързо да запълват своя капацитет.

Вашият коментар