Продаваме злато. Купувате свобода

Продаваме злато. Купувате свобода

igold в медиите
Продаваме злато. Купувате свобода

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БЕЗПЛАТНИТЕ УСЛУГИ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА IGOLD.BG. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА АЙГОЛД

 

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от Айголд“ ЕООД безплатни информационни услуги и ресурси посредством портален уебсайт IGOLD.BG („Общите условия”) и урежда договорните отношения между “АЙГОЛД” ЕООД и правото на всеки един от потребителите да използва безплатно за лични и нетърговски цени достъпните през уебсайта IGOLD.BG безплатни информационни услуги и ресурси при спазване на условията по-долу.

Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, потребителят се съгласява да бъде обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължава да ги спазва. В случай, че потребителят не е съгласен с всички общи условия по долу, моля да не използва уебсайта IGOLD.BG.

 

І. ДЕФИНИЦИИ

 

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение: 

1.1. "IP адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа. 

1.2. “АЙГОЛД” ЕООД (наричано по-долу „АЙГОЛД”) е търговско дружество, регистрирано в Агенция по вписванията, Търговски регистър, с ЕИК: 205590400, със седалище и адрес на управление гр. София, бул.“Александър Стамболийски“ 84, тел. +359898353537, e-mail: [email protected] , което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрираният от него портал: https://igold.bg е лице, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с номер по ЗДДС: BG 205590400. Айголд притежава лиценз за работа с благородни метали издаден от Министерство на Икономиката с номер 6674/23.04.2019 

Банкови сметки

 

ОББ:

BGN | BG86UBBS81551010382983

EUR | BG22UBBS81551010557377

USD | BG33UBBS81551012234115 ( приемаме сделки в USD само за суми равностойни на 10 000 BGN или повече )

Банка ДСК:

BGN | BG53STSA93000028598325

 

1.3. Уебсайтът   https://igold.bg/ (IGOLD.BG) е портален уебсайт (портал) – виртуален информационен ресурс, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия. 

1.4. "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи. 

1.5. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право. 

1.6. "Интернет страница" е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена. 

1.7. "Информационна система" е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи. 

1.8. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта igold.bg информационни услуги и ресурси. 

1.9. „Потребителски профил” е обособена част в IGOLD.BG, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от  Айголд, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до личната си пощенска кутия, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др. 

1.10. „Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в IGOLD.BG 

1.11. „Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.

1.12. „Потребителско съдържание” е всякакви данни, информация, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, електронни препратки, както и всякакви други материали, включително, но не само, мненията и коментарите и съдържанието на личната страница, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на IGOLD.BG с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта IGOLD.BG за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.

1.13. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно. 

1.14. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия. 

 

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

2.1. Айголд чрез Уебсайта IGOLD.BG предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания. 

2.2. Част от Услугите на Уебсайта IGOLD.BG се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до: 

 - достъп до и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на разнообразни информационни ресурси, достъпни посредством Уебсайта IGOLD.BG – новини, каталог на предлагани продукти във връзка с дейността на дружеството, информация за пазари и продукти, статистически данни и информация относно пазара на инвестиционно злато, календар с информация за предстоящи събития, каталог с електронни връзки към български и чуждестранни сайтове или друго предоставено от Айголд съдържание, както и Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта IGOLD.BG

 - услугата „Търсене”, свързана с получаване на достъп до и възможност за автоматизирано търсене на данни, структурирани съгласно различни предварително определени критерии или посочени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ключови думи; 

- възможност за абониране за информационен бюлетин на Айголд, който да бъде получаван на посочен от ПОТРБИТЕЛЯ адрес на електронна пощенска кутия; 

- възможност за публикуване на коментари и мнения относно новини, чужди мнения и коментари и друго съдържание, разположено на Уебсайта IGOLD.BG от Айголд или от ПОТРЕБИТЕЛИ; 

-други услуги, предоставяни на нерегистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ чрез Уебсайта IGOLD.BG;

-възможност за регистрация на потребител с цел изпращане на запитване и директна връзка с представител на Айголд относно предлагани от дружеството услуги и продукти;

2.3. Използването на част от Услугите на Уебсайта IGOLD.BG е възможно след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителското име и паролата или посочване на данни за контакт в указана форма, без да е необходима регистрация. Такива са, без да се ограничават до: 

- възможност за абониране за информационен бюлетин на Айголд, който да бъде получаван на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес на електронна пощенска кутия; 

- възможност за абониране за получаване на търговски съобщения, включващи преференциални цени и условия с предимство;

- възможност за публикуване на коментари и мнения относно новини, чужди мнения и коментари и друго съдържание, разположено на Уебсайта или посочване на данни за контакт в указана форма, без да е необходима регистрация, от Айголд или от ПОТРЕБИТЕЛИ; 

-други услуги, предоставяни на нерегистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ чрез Уебсайта или посочване на данни за контакт в указана форма, без да е необходима регистрация,

-възможност за регистрация на потребител с цел изпращане на запитване и директна връзка с представител на Айголд относно предлагани от дружеството услуги и продукти;

2.4. Страните се съгласяват, че въвеждането на електронен пощенски адрес в неговата цялост и парола при достъп до Потребителския профил, респективно попълване на данните на Нерегистрираните потребители за целите на ползване на услугите на Айголд представлява способ за уникално идентифициране на потребителя като автор на изпращането на електронни изявления посредством сайта IGOLD.BG. Страните се съгласяват, че получените по този ред на електронни изявления се считат за подписани с обикновен електронен подпис със силата на саморъчен подпис в отношенията между страните по смисъла на Регламент (ЕС) №910/2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар. 

 

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта IGOLD.BG („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта IGOLD.BG („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т. 2.2. 

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес https://igold.bg/terms по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта IGOLD.BG. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта IGOLD.BG, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта IGOLD.BG, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта IGOLD.BG, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

3.3. За да може да използва услугите по т. 2.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, или като посочи изискваната информация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата https://igold.bg/.

3.3.1. С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от Айголд услуги. При попълване на формата за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, съответно личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и другите изискуеми от електронната форма на Айголд данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. 

3.3.2. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, Айголд има право да откаже регистрацията. 

3.3.3. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок, Айголд има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора. 

3.3.4. При получаване на услуги, за които не се изисква регистрация, а единствено посочване на данни за контакт – електронна поща, имена, или други, потребителят може да посочи и данни на други лица, псевдоними, прякори или измислени имена, без това да обвързва „Айголд“ , но при спазване на политиката на поверителност, част от настоящите общи условия.ІV. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ 

 

Айголд си запазва правото да добави услуги, изискващи регистрация чрез посочване на потребителско име и профил, или да премахне същите във всеки един момент според нуждите за развитие на търговската дейност на дружеството

4.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите по т. 2.3. 

4.2. Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите по т. 2.3. АЙГОЛД не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост. 

4.3. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до определен потребителски профил. 

4.4. Тайният въпрос и тайният отговор представляват комбинации от букви, цифри и знаци, които се посочват от ПОТРЕБИТЕЛЯ в хода на регистрацията му и служат за идентифицирането му в случай на забравена парола. При съвпадане на посочения в този случай отговор с предварително въведения, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава възможност за достъп до профила си и посочване на нова парола. 

4.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си или тайните въпрос и отговор и да уведомява незабавно АЙГОЛД в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и на тайните въпрос и отговор и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им. 

4.6. Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта IGOLD.BG, съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на АЙГОЛД. Чрез потребителския си профил ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва, настройва, активира или дезактивира използването на различни услуги по т. 2.3. на АЙГОЛД, да управлява разположено от него на сървър на АЙГОЛД Потребителско съдържание, да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да променя паролата си и тайните въпрос и отговор, да прекрати регистрацията си вIGOLD.BG и др. 

4.7. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). АЙГОЛД може да откаже регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни. 

 

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

5.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 3.2. 

5.2. Договорът се сключва на български език. 

5.3. Договорът има действие: 

а) За нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите по т. 2.2.; 

б) за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

5.4. При сключване на договора между Потребителя и Айголд, потребителят извършва изрично електронно волеизявление по смисъла на Закона за електронните документи и електронните удостоверителни услуги  (ЗЕДЕУУ), с което декларира, че е запознат с Общите условия на сайта, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва, както и че е запознат с Политиката  за поверителност на данните на АЙГОЛД, част от настоящите общи условия. 

 

VІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

6.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от АЙГОЛД. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия. 

6.2. При извършване на промени в Общите условия, АЙГОЛД ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта IGOLD.BG. АЙГОЛД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие. 

6.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. В срока по т. 6.2. те имат възможността да заявят чрез изпращане на съобщение до АЙГОЛД, че отхвърлят промените, което ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и АЙГОЛД за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта IGOLD.BG, при което АЙГОЛД има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на политиката за поверителност и на всички правила относно защита на предоставените от потребителя лични данни. 

 

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта  IGOLD.BG, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от АЙГОЛД

7.2. При ползване на Услугите на Уебсайта IGOLD.BG ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да разполага на сървър на АЙГОЛД Потребителско съдържание, включващо какъвто и да било обект на интелектуална собственост, единствено в случай, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху него или е получил правото да го използва и сублицензира на валидно правно основание. 

7.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от АЙГОЛД Услуги да не зарежда, разполага на сървър на АЙГОЛД и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали: 

а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека; в. с порнографско или открито сексуално съдържание; д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти; е. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация; ж. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация; з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото; и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица; й. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология; к. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; л. съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност; м. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права; 

7.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от АЙГОЛД услуги: 

а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия; 

б. да уведомява незабавно АЙГОЛД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 

в. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; 

г. да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up", "blind link" и други подобни). 

7.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от АЙГОЛД Услуги, като дезактивира предоставянето им от Потребителския си профил или друга посочена за целта интернет страница или прекрати регистрацията си на Уебсайта  IGOLD.BG, съответно преустанови използването на Услугите по т. 2.2. От момента на прекратяване на регистрацията, а за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – от момента на преустановяване ползването на услугите по т. 2.2., договорът между страните се счита за автоматично прекратен, а АЙГОЛД спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил и има право да спре достъпа до и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание в съответствие с т. 14.2. от настоящите Общи условия. Дезактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора. 

7.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайта IGOLD.BG, включително до Потребителско съдържание, единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия. 

7.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от АЙГОЛД  услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта IGOLD.BG, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги. 

7.8. Потребителят следва да има предвид, че информацията, находяща се на интернет страницата, се обновява съгласно международни борсови курсове и цени на всеки 5 /пет/ минути/ или друг период при необходимост от това и всеки потребител носи отговорност да сключи последващ договор с „АЙГОЛД“ или да предприема каквито и да било действия при стойности на продуктите, относими към момента на сключване на сделката. 

 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АЙГОЛД 

 

8.1. АЙГОЛД се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите. 

8.2. АЙГОЛД не носи отговорност за изразените от потребителите мнения. Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.

8.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство АЙГОЛД съхранява информационни материали и ресурс, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на АЙГОЛД, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на АЙГОЛД или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред. 

8.4. В случай на неизползване на Потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛ в продължение на 60 дни след регистрацията или изтекат 120 дни от последното му използване, АЙГОЛД има право да спре без предизвестие достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. От момента на прекратяване на регистрацията договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен. 

8.5. АЙГОЛД има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта  IGOLD.BG, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от АЙГОЛД или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на АЙГОЛД. АЙГОЛД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на Уебсайта IGOLD.BG. 

8.6. АЙГОЛД има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания. 

8.7. АЙГОЛД има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите по т. 2.3., както и достъпа на други ПОТРЕБИТЕЛИ до разположено от него Потребителско съдържание, когато, по преценка на АЙГОЛД или съгласно получена от трети лица информация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми. 

8.8. АЙГОЛД си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайта IGOLD.BG, като уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ със съобщение на съответните интернет страници или в Потребителския му профил. 

 

IХ. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

9.1.АЙГОЛДполага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че АЙГОЛД не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди, освен ако са причинени от АЙГОЛД умишлено или при проявена груба небрежност. 

9.2. АЙГОЛД не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в изпращаните и получаваните и изпращаните от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посредством Услугата “Електронна пощенска кутия” електронни съобщения. Освен това, АЙГОЛД не отговаря за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на съдържание, предоставено от ПОТРЕБИТЕЛЯ или станало достъпно чрез Уебсайта IGOLD.BG. 

9.3. АЙГОЛД не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или генериран при регистрацията му с оглед използването на услугата „Електронна пощенска кутия”. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на АЙГОЛД, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения. 

9.4. АЙГОЛД не носи отговорност при промяна на посочени в каталог, статистически или други информационни данни цени на предлаганите от АЙГОЛД услуги, като посочената информация в интернет страницата не представлява предложение за търговска продажба, а има информативен характер. Всяка информация, разположена на интернет страницата, може да се променя автоматично и се обновява на всеки 5  /пет/ минути/ или друг период при необходимост, като „Айголд“ не носи ангажимент и отговорност при информация, предоставена в предходен момент. Всеки потребител може да поиска допълнително информация за конкретни цени и услуги, като използва потребителския си профил и след изпращане на съобщение с конкретна информация. АЙГОЛД не е обвързано от информацията за цени и услуги на трети лица, посочени в статистически данни, част от информацията на портала IGOLD.BG. „Айголд“ се ангажира да предостави продукти по цени и стойности, актуални към момента на сключване на конкретна сделка, а не такива посочени в предходен период от време на интернет страницата или посочени от потребителя при наличие на явна фактическа грешка при посочване на стойностите.

9.5. АЙГОЛД не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на АЙГОЛД, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на АЙГОЛД

9.6. АЙГОЛД не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. 

9.7. АЙГОЛД не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, ограничения в размера на дисковото пространство, предоставено за ползване на Услугите, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта IGOLD.BG. 

9.8. Страните приемат, че АЙГОЛД не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на АЙГОЛД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи АЙГОЛД предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите. 

 

Х. ПРАВА НА АЙГОЛД В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

 

10.1. АЙГОЛДима правото да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на АЙГОЛД, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, както и по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта IGOLD.BG от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което прецени или получи сведения от трети лица, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или на техни или чужди права и законни интереси, включително права на интелектуална собственост, до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. 

10.2. АЙГОЛД има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че по преценка на АЙГОЛД ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. В тези случаи АЙГОЛД има право да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да преустанови предоставянето на ПОТРЕБИТЕЛЯ на Услугите по т. 2.3. и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му. 

 

ХІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 

11.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети АЙГОЛД и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от АЙГОЛД Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия. 

11.2. Вън от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети АЙГОЛД за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си или тайните въпрос и отговор в нарушение на настоящите Общи условия.

 

ХІІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

12.1. АЙГОЛДполага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), нашата Политика (декларация) за поверителност на данните и свързаното българско и европейско законодателство. 

12.2. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ потвърждават, че са информирани относно идентификацията на АЙГОЛД като администратор на лични данни, категориите лични данни, които се обработват, основанията, мястото, целите, сроковете и средствата на обработването на личните им данни, както и за правата им съгласно чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 и начините за тяхното упражняване.“

12.3. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите потребителско име и парола има право на достъп в режим on-line до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от АЙГОЛД

 

ХІІI. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ НА АЙГОЛД

 

13.1. Политиката за поверителност разкрива на потребителя основната информация, която трябва да знаете за това как АЙГОЛД защитава личните данни, които обработва и контролира във връзка с всеки потребител, и какви права има същият във връзка с обработката на личните му данни.

13.2. Политиката за поверителност предоставя общ преглед на най-честите дейности на Айголд по обработка на лични данни. Някои специфични дейности за обработка могат да бъдат предмет на отделно и индивидуално деклариране за поверителност.

13.3.Уредбата относно личните данни и тяхното обработване се съдържа основно в Регламент (ЕС) 2016/679 и в Закона за защита на личните данни. Цялостната обработка на лични данни трябва да се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от цитирания регламент. Политиките и процедурите на АЙГОЛД имат за цел да гарантират спазването на тези принципи. Съгласно правната уредба „Лични данни“ представлява всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

 14.1 АЙГОЛД придава голямо значение на правото на личен живот и защита на Вашите лични данни.  АЙГОЛД защитава лични данни в съответствие с приложимите закони и политиката ни за поверителност на данните. Освен това АЙГОЛД поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на лични данни срещу неразрешено или незаконно обработване и/или срещу случайна загуба, промяна, разкриване или достъп, или случайно, или незаконно унищожаване, или повреждане.

14.2. АЙГОЛД събира лични данни на служители, потенциални служители, клиенти, доставчици, бизнес контакти, акционери и потребители на уебсайтове. Ако данните, които събираме, не са посочени в настоящата политика за поверителност, АЙГОЛД ще предостави на физическите лица (когато това се изисква от закона) подходящо известие кои други данни ще бъдат събрани и как ще бъдат използвани.  АЙГОЛД събира лични данни чрез своя уебсайт основно по два начина:

 • пряко (например, когато предоставяте лични данни, за да се регистрирате за бюлетин или да се регистрирате, за да коментирате във форум към уебсайт или чрез друга регистрация и др.); и
 • непряко (например чрез технологията на нашия уебсайт).

           АЙГОЛД може да събира и обработва следните лични данни:

 • Лични данни, които предоставяте, като попълвате формуляри на нашия уебсайт. Това включва регистрация за използване на уебсайта, абониране за услуги, бюлетини и съобщения, регистрация за конференция или допълнителна информация. Страниците, които събират този вид лични данни, могат да предоставят допълнителна информация относно причините, поради които личните данни са необходими и как ще бъдат използвани. От потребителя зависи изцяло дали иска да ги предостави.
 • Ако потребителят се свърже с АЙГОЛД, може да се запази запис от кореспонденцията.
 • Всички публикации, коментари или друго съдържание, които потребителят качва или публикува на уебсайт на АЙГОЛД.
 • Уебсайт на АЙГОЛД събира лични данни за компютъра, включително (където е наличен) за IP адрес, операционна система и вид браузър, за администриране на системата, филтриране на трафика, търсене на потребителски домейни и отчитане на статистически данни.

14.3. С изключение на определена информация, която се изисква от закона, решението на потребителя да предостави лични данни е доброволно. Следователно за потребителя няма да има неблагоприятни последици, ако не желае да предостави своите лични данни. В случай, че ако не бъде предоставена определена информация, АЙГОЛД може да не успее да постигне някои или всички цели, посочени в настоящата декларация за поверителност, и е възможно потребителят да не успее да използва определени инструменти и системи, които изискват използването на такива лични данни. За повече актуална информация относно тези инструменти и системи можете да се свържете с нашия Отговорник по защита на данните [email protected] – Крум Атанасов.

        14.4. Ако потребителят предостави лични данни на друго лице (напр. за потенциален служител, съдействате на лице да получи услуга от нас), той  е отговорен за това, че лицето му е предоставило личните си данни законно и е запознато с информацията, съдържаща се в настоящата декларация за поверителност, и че лицето е съгласно със   споделянето на информацията с АЙГОЛД.

14.5. Посочените в настоящата политика за поверителност категории лични данни са получени или пряко от потребителя, или непряко от определени трети страни (напр. чрез технологията на уебсайта IGOLD.BG, от наши партньори). Тези трети страни могат да включват публични органи, обществени уебсайтове и социални медии, както и доставчици.

14.6. АЙГОЛД използва лични данни само когато това се изисква за конкретни цели, както е обяснено в настоящата политика за поверителност. АЙГОЛД няма да използва лични данни за цели, които са несъвместими с целите, за които потребителят е бил информиран, освен ако това не е задължително или разрешено от закона, или е в негов жизнен интерес (напр. в случай на спешна медицинска помощ). Нашият уебсайт може да включва: Връзки към и от уебсайтовете на нашите партньорски мрежи и рекламодатели.Някои програми (приспособления и приложения) на трети страни. В такъв случай следва да се има предвид, че тези трети страни могат да обработват лични данни, събрани чрез такива програми, за свои собствени цели.

АЙГОЛД не поема никаква гаранция или отговорност за уебсайтове или програми на такива трети страни. Следва да се проверят условията за ползване и декларациите за поверителност на третите страни, преди да използвате и предоставяте информация на уебсайтовете и програмите на тези трети страни. АЙГОЛД анализира информацията за IP на потребителите и браузър, за да определим кой е най-ефективният за нашия уебсайт, за да ни помогне да открием начини да го подобрим и да го направим по-ефективен. Моля, вижте Политиката за „бисквитки“ по-долу за повече информация.

14.7.Достъпът до лични данни в АЙГОЛД ще бъде ограничен до онези служители, които имат нужда да знаят информацията за целите, описани в настоящата политика за поверителност, която може да включва персонал в областта на Сигурността, Човешки ресурси, ИТ, Осигуряване на съответствие, Правен отдел, Финанси и Счетоводство, Корпоративни разследвания и Вътрешен одит.

        14.8. Освен това, когато има нужда, АЙГОЛД може да споделя лични данни с трети страни като доставчици на услуги и публични органи. Преди да направи това, АЙГОЛД предприема стъпки за защита на лични данни. Всички доставчици на услуги и професионални консултанти от трети страни, на които се разкриват предоставените лични данни, се очаква и изисква да защитават поверителността и сигурността на личните данни и могат да използват личните данни само в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни. 

14.9.Освен ако потребителят не е уведомен по друг начин, всяко прехвърляне на лични данни от Европейското икономическо пространство (ЕИП) на трети страни извън ЕИП ще се основава на решение за адекватност или ще се регулира от стандартните договорни клаузи. Всяко прехвърляне на лични данни, които не са свързани с ЕИП, ще се извършва в съответствие с подходящите международни механизми и стандарти за трансфер на данни.

        14.10.Независимо дали  АЙГОЛДдейства в качеството си на администратор, който възлага на обработващ лични данни, или в качеството си на обработващ лични данни за друг администратор или съвместен администратор, при всяко положение съответните условия се обективират в писмен договор съгласно член 26 или член 28 от Регламента.

14.11. АЙГОЛД не събира чувствителни данни (известни също като специални категории данни) чрез нашия уебсайт или по друг начин.

 

XV

15.1. АЙГОЛД поддържа организационни, физически и технически мерки за сигурност за всички лични данни, които притежава. Разполага с протоколи, проверки и съответни политики, процедури и насоки за поддържане на тези договорености, като се вземат предвид рисковете, свързани с категориите лични данни и обработката, която предприемаме.           

15.2. Понастоящем личните данни, които АЙГОЛД събира, се обработват предимно в Република България и в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и не се предоставят на трети страни извън ЕИП.

15.3. АЙГОЛД ще запази предоставените лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо. Поддържаме конкретни политики и процедури за управление и съхранение на архивите, така че личните данни да бъдат изтривани след разумен срок, съгласно следните критерии за запазване: докато АЙГОЛД има текущи взаимоотношения с потребителя; времето което е необходимо, за да се предоставят услуги; колкото е необходимо, за да се постигне съответствие със законови и договорни задължения.

 

XVI

16.1. Всеки потребител има право (при обстоятелствата и при условията, и при спазване на изключенията, посочени в приложимото законодателство) да:

 • Поиска достъп до личните данни, които АЙГОЛД обработва: това право дава възможност на потребителя да знае дали се обработват лични данни за него и ако го направим, да бъде получена информация за тях и копие от тези лични данни.
 • Поиска коригиране на личните данни: това право дава възможност да бъдат коригирани личните данни, ако те са неточни или непълни.
 • Възрази срещу обработката на лични данни: това право дава възможност да бъде поискано АЙГОЛД да не обработва личните данни.
 • Поиска изтриване на личните данни: това право дава възможност да бъде поискано изтриване на предоставени лични данни, включително когато такива лични данни вече няма да са необходими за постигане на целите.
 • Поиска ограничаване на обработката на личните данни: това право дава възможност да бъде поискано АЙГОЛД да обработва лични данни само при ограничени обстоятелства, включително и след изрично съгласие.
 • Поиска преносимост на личните данни: това право дава възможност да бъде получено копие (в структуриран, често използван и машинно четим формат) на лични данни, които са предоставени на АЙГОЛД, или да бъде поискано от АЙГОЛД да предаде такива лични данни на друг администратор.

16.2. До степента, в която обработването на лични данни се основава на съгласие на потребителя, същият има право да оттегли съгласието по всяко време, като се свърже писмено (и по електронен път) с Отговорника по защита на данните на АЙГОЛД  – Крум Атанасов - на имейл адрес: [email protected]. Това няма да засегне правото на АЙГОЛД да обработва лични данни, получени преди оттеглянето, или правото си да продължи да обработва част от данните на базата на други правни основания, независимо от липсата на съгласие.

16.3. Ако въпреки нашите ангажименти и усилия да защитим предоставените лични данни потребителят счита, че неговите права за поверителност на данните са били нарушени, Айголд ще разгледа всяко запитване или жалба в тази насока. Имате право по всяко време да регистрирате жалба директно в съответния надзорен орган – Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 Интернет страница: www.cpdp.bg ; Електронна поща: [email protected]; Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518, или да предявите иск срещу  „Айголд“ ЕООД пред съответния компетентен съд.           

 

XVII. Политика за бисквитки.

 

17.1. „Бисквитките“ са текстови файлове, съдържащи малко количество информация, които се изтеглят на компютър или мобилно устройство на потребителя, когато посещава даден уебсайт и позволява на даден уебсайт да разпознае устройството. „Бисквитките“ изпълняват много различни задания, като например да позволят потребителят ефективно да навигира между страниците, да запомни предпочитания и да подобри практическата си работа като потребител. Те също така могат да помогнат да се гарантира, че рекламите, които потребителят вижда онлайн, са по-подходящи за него.

        17.2. АЙГОЛД може да използва събраните от „бисквитки“ данни, за да идентифицира поведението на потребителите и да показва съдържание и оферти въз основа на потребителски профил и за другите описани по-долу цели до степен, допустима по закон. Някои от „бисквитките“, които използваме, не събират информация, която идентифицира посетителите. Например:

 • Бисквитки за ефективността.
 • Целеви „бисквитки“ (targeting cookies), където не сте регистриран потребител.
 • В други случаи АЙГОЛД може да свързва информация за „бисквитки“ (включително информация от „бисквитки“, разположени чрез нашите реклами на уебсайтове на трети страни) с идентифицируемо лице. Например:
 • Ако изпратим целеви имейл, който включва пикселни маркери (web beacons), „бисквитки“ или други подобни технологии, АЙГОЛД ще знае дали потребителят ще отвори, прочете или изтрие съобщението.
 • Когато потребителят кликне върху връзка в маркетингово съобщение, което получава от АЙГОЛД, може да използваме „бисквитки“, за да регистрираме кои страници виждате и какво съдържание изтегляте от нашия уебсайт, дори ако не сте регистрирани или не сте влезли в наш уебсайт.

17.3. Някои „бисквитки“, които сайтътIGOLD.BG използва, са от компании трети страни, като например Google Analytics, Facebook, LinkedIn Analytics, Adwise, Adsense, Gemius и др. за да ни предоставят уеб анализи и разузнавателни данни за уебсайт. Тези компании използват кода за програмиране, за да събират информация за взаимодействие с нашия уебсайт, като например посетените от потребителя страници, връзките, върху които клика, и колко дълго е в нашия уебсайт. Този код е активен само докато потребителят е на уебсайт на Айголд. За повече информация относно това как тези компании събират и използват информация от наше име, моля, вижте техните декларации за поверителност.

17.4. С използването на уебсайт на АЙГОЛД потребителят приема, че АЙГОЛД може да поставя „бисквитки“ на неговото устройство, както е обяснено по-долу.

17.5. Ако потребителят иска да премахне съществуващите „бисквитки“ от устройството си, може да направи това, като използва опциите на браузъра си. Ако иска да блокира бъдещите „бисквитки“, които се поставят на устройството, може да промени настройките на браузъра си, за да направи това.        

Следва да се има предвид, че изтриването и блокирането на „бисквитките“ ще окаже влияние върху практическата работа с потребителите, тъй като части от уебсайта може вече да не работят. Освен ако потребителят не е коригирал настройките на браузъра си, за да блокира „бисквитките“, системата ще издаде „бисквитки“ веднага щом потребителят посети нашия сайт или щракне върху връзка в целевия имейл, който се изпраща, дори ако е изтрил нашите „бисквитки“.

17.6. „Бисквитките“, използвани в уебсайта на Айголд, са категоризирани въз основа на категориите, намиращи се на уебсайта на Европейската комисия (http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm ) и други публични източници.

        Важно е обаче да се отбележи, че не всички „бисквитки“ могат да се използват във всички уебсайтове. Списък на „бисквитки“, използвани от нашия уебсайт по категории, е изложен по-долу. В рамките на тези четири категории по-долу „бисквитките“ се класифицират като за сесия (session) или постоянни (persistent) „бисквитки“.

        „Бисквитките за сесия“ са временни и след като потребителят затвори прозореца на браузъра, те се изтриват от устройството му.

        „Постоянните бисквитки“ остават на устройството на потребителя за по-дълъг период от време и се използват от уебсайта, за да разпознаят устройството, когато потребителят се върне. Повече информация за „бисквитките“ можете да намерите на интернет адреси: http://www.allaboutcookies.org/ и http://www.youronlinechoices.eu/.

           „Айголд“ ЕООД може да използва бисквитки „за сесия“ и „постоянни“ „бисквитки“.

 

ХVIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

18.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: 

а/ преустановяване на дейността на  Айголд ЕООД или прекратяване на поддържането на Уебсайта IGOLD.BG; 

б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването; 

в/ други предвидени в закона случаи. 

18.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, АЙГОЛД има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора АЙГОЛД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание от сървърите на АЙГОЛД, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи. 

 

ХIX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

19.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта IGOLD.BG и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено. 

19.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато АЙГОЛД е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на АЙГОЛД. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн. 

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от АЙГОЛД, дори ако не е било получено. 

19.3. Уебсайтът IGOLD.BG се поддържа от АЙГОЛД посредством техническо оборудване, разположено на територията на Европейския съюз. АЙГОЛД не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта IGOLD.BG извън територията на Европейския съюз. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Европейския съюз, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите. 

19.4. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 

19.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София. 

 

Настоящите Общи условия са приети на 21.12.2022 г.

 

Този сайт е защитен от reCAPTCHA, политиката за ползване на Google и общите условия на Google.